Algemene voorwaarden

Koers Gym B.V. is gevestigd te Velsen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Velsen onder nummer 77217713
Op alle door Koers Gym B.V. (hierna: Gym Industries) gesloten overeenkomsten is het Nederlandse
recht van toepassing (onder uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag). Iedere
sporter is verplicht kennis te nemen van deze algemene voorwaarden van Gym Industries.

Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met en op alle leveringen en
diensten van Gym Industries. Gym Industries is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. De nieuwe, gewijzigde, voorwaarden treden één kalendermaand na de bekendmaking in
werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan geldt. De bekendmaking
geschiedt per e-mail, te verzenden naar het door het lid op het inschrijfformulier opgegeven emailadres, dan wel het nadien aan Gym Industries doorgegeven gewijzigde e-mailadres. Het lid wordt
geacht de nieuwe, gewijzigde, voorwaarden te hebben aanvaard, tenzij hij/zij vóór de datum waarop
de nieuwe, gewijzigde, voorwaarden van kracht worden schriftelijk of per e-mail ter zake protesteert,
in welk geval zijn/haar lidmaatschap van rechtswege eindigt per de datum waarop de nieuwe,
gewijzigde, voorwaarden van kracht worden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts worden opgezegd tegen het einde van
een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle
kalendermaand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en het lidmaatschap (waaronder begrepen alle
eventuele rechten en vorderingen jegens Gym Industries) zijn niet overdraagbaar (waarmee partijen
beogen goederenrechtelijke werking aan deze bepaling toe te kennen). Bij aanvang van het
lidmaatschap, geld een minimum lidmaatschap van de aangeven maanden. Gym Industries kan van
geval tot geval met een lid afspreken dat in een specifiek geval het lidmaatschap wel kan worden
overgedragen aan een derde, doch Gym Industries is daartoe nooit verplicht/gehouden.
Het lid is gehouden op eerste verzoek c.q. aanwijzing van personeelsleden, trainers en/of andere
hulppersonen van Gym Industries gebruik van bepaalde apparatuur te staken c.q. bepaalde delen
van de gym te verlaten, waaronder doch niet beperkt tot indien personeelsleden, trainers en/of
andere hulppersonen in verband met een groepsles gebruik wensen te maken van die apparatuur
c.q. van bepaalde delen van de gym.

Lidmaatschapsgelden

Bij het aangaan van het lidmaatschap (lees: het aangaan van de overeenkomst) dient het lid direct de
contributie over de gebroken maand waarin het lidmaatschap wordt aangegaan (pro rata) alsmede
de contributie over de eerstvolgende gehele kalendermaand te voldoen. Alle overige contributie
dient bij vooruitbetaling te worden voldaan middels automatische incasso, telkens vóór of uiterlijk op
de eerste dag van de maand waarop de contributie betrekking heeft. Het lid is verplicht ervoor zorg
te dragen dat ten tijde van de incassering een toereikend saldo op zijn/haar bank- of girorekening
aanwezig is. Wanneer een incasso wordt gestorneerd is Gym Industries, van rechtswege en zonder
dat enige ingebrekestelling en/of andere kennisgeving is vereist, gerechtigd een bedrag van € 5,00
aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren; de
verschuldigdheid ter zake wordt hierbij door het lid erkend. Het lid verkeert bij niet tijdige betaling
van rechtswege in verzuim en is niet gerechtigd zijnerzijds aanspraak te maken op nakoming van
deze overeenkomst totdat deze schuld is voldaan. Gym Industries heeft in dat geval het recht de
toegangsmogelijkheden van dat lid tot de gym te blokkeren en het lid toegang tot de gym te
ontzeggen. Indien Gym Industries over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het
lid aansprakelijk voor de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten . Ook in dat
geval is het lid niet gerechtigd zijnerzijds aanspraak te maken op nakoming van deze overeenkomst
totdat alle door Gym Industries in rekening gebrachte kosten en openstaande saldi betaald zijn.
Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Gym Industries is te allen tijde gerechtigd om
haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW alsmede ter correctie
van inflatie, zulks op de wijze die Gym Industries gepast voorkomt (bijvoorbeeld CPI prijsindexen);
indien het lid met een prijswijziging niet instemt is het lid in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden.

Privacy

Gym Industries gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de
persoonsgegevens van 8 december 1992. De persoonlijke gegevens van leden worden in de
ledendatabase van Gym Industries opgenomen en verwerkt, zulks voor het beheer van het
klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om
de leden te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de
informatie en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder
de toestemming van het betreffende lid.
Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en kan slechts worden opgezegd tegen het einde van
een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volle
kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief.

Sluitingen

Gym Industries is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en
schoolvakanties, zonder dat het lid daaraan enige aanspraak jegens Gym Industries kan ontlenen (dit
zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens Gym Industries opleveren). Gym Industries is bevoegd
de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder dat het lid daaraan enige
aanspraak jegens Gym Industries kan ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens
Gym Industries opleveren). Gym Industries is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te
sluiten, waarbij geldt dat wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, het lid daaraan geen
enkele aanspraak jegens Gym Industries kan ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming
zijdens Gym Industries opleveren).

Persoonsgegevens

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct
aan Gym Industries te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer
Gym Industries kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen, zullen de
kosten ter zake in rekening gebracht worden aan het lid; het lid erkent hierbij de verschuldigdheid ter
zake.

Personal training

Gym Industries biedt één op één begeleiding aan in de vorm van Personal training, zulks tegen
aanvullende betaling. Deze diensten zijn niet bij het abonnement inbegrepen.

Openingstijden

De gym is in beginsel 18 uur per dag (5 uur tot 23.00 uur), 7 dagen per week geopend. Het lid erkent
en onderkent dat er doorgaans geen toezicht aanwezig is in de gym. Het lid erkent en onderkent
voorts dat hij/zij zich ervan bewust is dat gebruikmaking van de gym een zekere kans op ongevallen
c.a. met zich brengt. Het lid erkent en onderkent dat hij/zij de gym geheel op eigen risico gebruikt.
Voorts zal het lid zich te allen tijde dienen te houden aan de volgende voorschriften:

 • het lid is verplicht te allen tijde in te checken door gebruik van de vingerscan, ook indien derden
  reeds aanwezig zijn en/of gelijktijdig met een derde wordt aangekomen;
 • het lid mag maximaal 2 uur in de gym verblijven (inclusief omkleden et cetera); het lid dient
  derhalve binnen 2 uur na inchecken de gym weer te verlaten. Het lid erkent en onderkent dat (indien
  hij de enige/laatste is die heeft ingecheckt) de lichten en muziek automatisch na 2 uur zullen
  uitschakelen;
  -het is behoudens voorafgaande goedkeuring van aanwezige personeelsleden, trainers en/of andere
  hulppersonen van Gym Industries nimmer toegestaan de boksring te betreden en/of gebruiken.
  Het lid stemt er uitdrukkelijk mee in dat toezicht wordt gehouden door gebruik van cameras
  (waaronder begrepen het maken van opnames ter controle achteraf), en het lid stemt er
  uitdrukkelijk mee in dat het door de cameras opgenomen beeldmateriaal wordt bewaard door Gym
  Industries.

Aansprakelijkheid

Gym Industries, waaronder in het kader van dit artikel mede begrepen haar personeelsleden, trainers
en/of andere hulppersonen, is nimmer aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade
(waaronder begrepen materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid
en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook) behoudens in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid zijdens Gym Industries, waaronder mede begrepen haar personeelsleden, trainers
en/of andere hulppersonen.
Gym Industries, waaronder in het kader van dit artikel mede begrepen haar personeelsleden, trainers
en/of andere hulppersonen, is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies van of diefstal van
eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid
zijdens Gym Industries, waaronder begrepen haar personeelsleden, trainers en/of andere
hulppersonen.
Het gebruik van de apparatuur en het volgen van een training is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor (de gevolgen van) al dan niet persoonlijke
ongevallen en zijn al dan niet persoonlijke bezittingen. Gym Industries adviseert het lid om zich ter
zake passend te verzekeren. Ieder lid is jegens Gym Industries aansprakelijk voor de door hem/haar
aan de eigendommen van Gym Industries toegebrachte schade.

Gym Industries huisreglement

Gym Industries heeft huisregels opgesteld, die aanwezig zijn in de gym. Het lid verklaart zich met die
huisregels uitdrukkelijk akkoord. Gym Industries is gerechtigd deze huisregels eenzijdig te wijzigen.
De nieuwe, gewijzigde, huisregels treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij
een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan geldt. De bekendmaking geschiedt per e-mail,
te verzenden naar het door het lid op het inschrijfformulier opgegeven e-mailadres, dan wel het
nadien per e-mail aan Gym Industries doorgegeven gewijzigde e-mailadres, met de mededeling dat
de huisregels zijn gewijzigd en dat de nieuwe, gewijzigde, huisregels ter inzage liggen in de gym. Het
lid wordt geacht de nieuwe, gewijzigde, huisregels te hebben aanvaard, tenzij hij/zij vóór de datum
waarop de nieuwe, gewijzigde, huisregels van kracht worden schriftelijk of per e-mail ter zake
protesteert, in welk geval zijn/haar lidmaatschap van rechtswege eindigt per de datum waarop de
nieuwe, gewijzigde, huisregels van kracht worden.

Ontzegging toegang

Het lid dient zich te houden aan de door Gym Industries gegeven instructies en vastgestelde
reglementen ten aanzien van onder andere kleding en door Gym Industries gewenste orde en/of
discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Gym Industries te allen tijde
gerechtigd de toegang te weigeren of te ontzeggen aan het lid. Dat geldt eveneens voor personen
wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Het weigeren of ontzeggen van toegang zal nimmer leiden
tot vermindering en/of teruggave van de contributie. In voorkomend geval kan het lid daaraan geen
enkele aanspraak jegens Gym Industries ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens
Gym Industries opleveren).

Deelname aan de training

Het lidmaatschap geeft het lid recht om gedurende het lidmaatschap een op het inschrijfformulier
aangegeven aantal trainingen per week bij te wonen (en indien overeengekomen gebruik te maken
van de overige faciliteiten van de gym buiten dit trainingsverband: de zogenaamde Open Gym). Het
lid dient zich daartoe voor iedere training in te schrijven via de website van Gym Industries:
www.gymindustries.nl, klik op Login. Inschrijving kan tot één uur vóór aanvang van de training. Het
lid erkent en onderkent dat het kan zijn dat de door hem gewenste training reeds vol zit; zulks is voor
rekening en risico van het lid. Indien het lid gedurende een kalenderweek geen gebruik maakt van
zijn recht een training bij te wonen (uit eigen keuze, dan wel omdat de gewenste training ten tijde
van de inschrijving al vol was), vervalt dat recht; dat recht kan derhalve niet worden meegenomen
naar een volgende week. Een lid kan zich tot één uur vóór aanvang van de training weer uitschrijven
voor die training; doet het lid dat niet, dan vervalt het recht van het lid op het bijwonen van één
training in die week.

Conformering overeenkomst

Het lid verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier de door Gym Industries opgestelde
huisregels (zowel de huidige versie als nieuwe, gewijzigde, versies) en deze algemene voorwaarden
(zowel de huidige versie als nieuwe, gewijzigde, versies) strikt na te leven en alle eventuele
instructies van Gym Industries, ook als die niet volgen uit het inschrijfformulier, de huisregels en deze
algemene voorwaarden, op te volgen en uit te voeren. Gym Industries is te allen tijde gerechtigd om
eenieder die zich daaraan niet strikt houdt de toegang tot de gym te ontzeggen, zulks voor een door
Gym Industries te bepalen duur, zonder dat het lid daaraan enige aanspraak jegens Gym Industries
kan ontlenen (dit zal derhalve nimmer een tekortkoming zijdens Gym Industries opleveren).

Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door
(de directie van) Gym Industries beoordeeld en beslist.

Slot bepaling

Overeenkomsten tussen het lid en Gym Industries kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan.
Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig, nietig en/of vernietigd is, blijven de
overige bepalingen onverminderd geldig en van kracht en zullen partijen de ongeldige, nietige en/of
vernietigde bepaling vervangen door een geldige, niet nietige/vernietigbare bepaling die naar zijn
aard en strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige, nietige en/of vernietigde bepaling.